For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ABS Ahmadi(Persion)

در اين پايان نامه نقش اگاهي در سيستم هاي چند عاملي بر پايه منطق مرتبه اول مورد بررسي قرار مي گيرد.اين كار در گذشته بر پايه منطق گزاره اي انجام شده است.در اين پايان نامه سيستم هاي حالات سراسري معرفي مي گردند.

 

-

ارتقاء امنیت وب با وف بومی